Carl Bildt får fråga om Mor Gabriel-Klostret

Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) ställer skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bild om Mor Gabriel-Klostret.

Carl Bildts svar följer efter i texten.

 

den 21 februari

Fråga

2012/13:333 Konfiskering av kristen syriansk-ortodox egendom i Turkiet

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Högsta domstolen i Turkiet har redovisat sina domskäl till konfiskering av Mor Gabriel-klostrets markegendom. Den anser att Mor Gabriel inte har kunnat styrka att de är ägare till egendomen. Domskälen innebär att det i överklagandeakten inte skulle finnas dokument som styrker att Mor Gabriel har betalat fastighetsskatt sedan 1937 och har haft egendomen registrerad på sig sedan 1936 och att egendomen därför ska tillfalla den turkiska staten. Lokala domstolen i Midyat har vid två tillfällen undersökt fastighetsskattekvittona och deklarationen från 1936 om ickemuslimska stiftelsers egendom. De har befunnits korrekta. Trots detta skriver Högsta Domstolen, Yargitay, i sina domskäl att dessa två dokument saknas i processmaterialet. Högsta Domstolen negligerar att domstolen i Midyat redan har kontrollerat fastighetsskattekvitton och registrerade ägarförhållandena. Högsta domstolen har på ett uppenbart sätt valt att bortse från styrkta fakta. Dess beslut innebär att den kristna minoriteten berövas en av sina viktigaste religiösa och kulturella platser. Nu, när egendomen har överförts till statens fastighetsverk, är den turkiska staten fri att sälja egendomen till vem som helst. Säljs den till tredje man, kan Mor Gabriel inte återvinna egendomen även om EU-domstolen för mänskliga rättigheter skulle döma till Mor Gabriels fördel. Man kan fråga sig om Europeiska Gemenskapen och övriga demokratiska stater passivt ska låta sådana övergrepp passera.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att aktivt verka för att förmå Turkiets president att tillsätta en statlig utredning (genom den turkiska statens tillsynsorgan Devlet Denetleme Kurulu) för att utreda och komma till rätta med rättsövergreppen från Högsta domstolen rörande Mor Gabriel-klostret?

 

 

Svar på skriftlig fråga 2012/13:355

Konfiskeringen av kristen syrisk-ortodox egendom i Turkiet

den 14 mars

Svar på fråga

2012/13:355 Konfiskeringen av kristen syrisk-ortodox egendom i Turkiet

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att aktivt verka för att förmå Turkiets president att tillsätta en statlig utredning för att utreda rättsfallen rörande Mor Gabriel-klostret.

Låt mig, liksom vid tidigare frågor i samma ämne, understryka att jag regelbundet påpekar vikten av respekt för rättigheter för personer som tillhör minoriteter i Turkiet. Att den turkiska regeringen och presidenten numera är öppna för dialog med minoritetsföreträdare är positivt, men den kulturförändring som inletts behöver få ett större genomslag.

Turkiet är kandidatland till EU och Sverige verkar tillsammans med EU för att minoriteters rättigheter i Turkiet – en viktig del av det politiska Köpenhamnskriteriet – ska förbättras. EU har bland annat uttryckt sin oro för fallet Mor Gabriel vid associationsrådet med Turkiet den 22 juni 2012. Jag är också medveten om de ansträngningar som gjorts från assyr-syrianska grupper i Sverige för att förmå Turkiet att garantera klostrets rättigheter på ett bättre sätt.

Det är fortsatt viktigt att Turkiet arbetar med reformer med syfte att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter såsom minoriteters rättigheter och religionsfrihet. I samtal med den turkiska regeringen kommer regeringen fortsatt att betona detta.

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv