Hellre överleva i ett ghetto än att bli slaktad på Bagdads gator

assyria-map-arround-1000bc

Vatikanen och dess företrädare försöker stoppa den historiska chans vår Nation har att upprätta en autonom frizon till skydd för de kristna assyrierna i Irak.

Bakgrund

Inför ögonen på västvärlden håller en etnisk resning av assyrier på att genomföras i Irak. Denna hänsynslösa slakt på kristna assyrier genomförs utan att regeringen i Bagdad eller de amerikanska trupperna i Irak försöker stoppa den.

De kristna assyrierna har, relativt gruppens begränsade antal, drabbats hårdast av alla folkgrupper i Irak. Infernot i Irak har utvecklats till ett systematiskt massmord på de kristna assyrierna.

Den 8 juni 2007 höll ett historiskt möte rum mellan två av världens mäktigaste män; USA:s president George W Bush och Vatikanens överhuvud, Påven Benedict XVI, tillika Katolska kyrkans överhuvud.

På dagordningen till detta möte behandlades två viktiga frågor;

1) situationen för de kristna assyrierna i Irak, och

2) upprättande av en autonom frizon för kristna assyrier i nordvästra Irak.

Autonomi för assyrier på Ninveh slätten i nordvästra Irak

Alla kristna krafter och organisationer, såväl assyriska/syrianska som västerländska, som är involverade och har ett genuint intresse i frågan om upprättandet av en autonomi är fullständigt eniga om lösningen på assyriernas/syrianernas problem i Irak. Det är att upprätta en autonom frizon för assyrier i nordvästra Irak.

Assyrier vill på inget sätt att Irak skall splittras som statsbildning. Assyrier är och kommer att förbli lojala medborgare till den irakiska statsbildningen. Den tänkta autonoma frizonen skall fungera som fristad undan det sekteristiska våld som härjar i dagens Irak.

Världssamfundets ledare har ett ypperligt tillfälle att gå till historien som ledarna som förhindrade övergreppen mot en hel Nation, de som förhindrade slakten av de kristna i Irak. Därtill kan världssamfundet, genom att hjälpa assyrier på plats i en fristad, undvika en flyktingvåg av cirka en miljon assyrier till Europa och USA.

Vatikanen vill stoppa upprättandet av en fristad för kristna

Alla vänligt sinande organisationer är överens om att en autonomi för assyrier är den enda lösningen för att undvika en mänsklig katastrof. Det är den enda vettiga lösningen för att stoppa den pågående etniska rensningen. Detta förslag stöter dock på mycket oväntat motstånd.

Vatikanen, med Påven Benedict XVI i ledningen, har på ett svekfullt sätt tagit ställning emot förslaget att upprätta en assyrisk autonomi och därmed tagit ställning emot den assyriska Nationens överlevnad.

Vatikanens ”officiella” motiv till detta svekfulla ställningstagande är att assyrier inte vill flytta från andra delar av Irak till den autonoma frizonen på Ninveh slätten. De känner sig hemma där de idag är bosatta.

Omständigheten att assyrier förtrycks, misshandlas, fördrivs, kidnappas och mördas dagligen har Vatikanen antingen inte upptäckt eller medvetet valt att nonchalera.

Vatikanen har det senaste halvåret bedrivit en mycket intensiv lobbyverksamhet dels för att splittra assyrier i frågan om autonomi, dels att förmå västvärlden att inte stödja förslaget om upprättande av en autonom frizon för de kristna assyrierna.

Vatikanen påstår att det är främst assyrier i exil som utnyttjar förföljelsen av kristna assyrier för att driva sin politiska agenda. Vatikanens desperation och rädsla tvingar dem att använda sig av mycket starka ord såsom att Vatikanen inte vill ha något ”assyriskt ghetto” i Ninveh.

Analys – Varför bekämpar Vatikanen assyrier?

I veckan meddelande den amerikanska kongressen att USA i ett första steg bidrar med 10 miljoner dollar för att hjälpa de assyriska/syrianska institutionerna på Ninveh slätten att ta emot assyrier som flytt undan den etniska rensningen i Irak till Ninveh slätten.

Bakgrunden till detta välbehövliga bidrag är den pågående flyktingvågen av assyrier från övriga delar av Irak till någon assyrisk stad på Ninveh slätten. Det är en mycket riskfylld resa att rädda sig undan det sekteristiska våld som förvandlat dem till lovliga måltavlor.

Att bidraget kommer från USA är följdriktigt då förslaget om en autonomi öppet stöds av de mäktiga kristna organisationerna med Evangelister i spetsen.

Skillnaden mellan Evangelisterna och Vatikanen är att Evangelister inte söker vidga och sprida Evangeliets kärleksbudskap på bekostnad av någon folkgrupp. Evangelister följer kärleksbudskapets sanna innebörd och har tagit till sig assyriernas/syrianernas begäran om hjälp. De hjälper till på det sätt de kan. Vatikanen däremot bedriver lobbyverksamhet emot förslaget att upprätta en autonom frizon. Evangelisterna vill rädda undan assyrier från ett pågående inferno.

Vatikanens påstående att det är assyrier i diasporan som har en politisk agenda och vill upprätta en autonomi är inget annat än ett vidrigt påhopp på assyrier. Det är en skymf mot de assyrier som blivit mördade just för att de är kristna, just för att Påven och andra västerlänningar ger uttryck för sin vision om konst utan hänsyn till att det kan medföra stort lidande för en hel Nation i Mellanöstern.

Vatikanen förkastar och bekämpar öppet förslaget om en autonom frizon utan att anföra någon som helst motivering. Man hävdar att assyrier har rotat sig i sina hem runt om i Irak och inte känner för att flytta till Ninveh för att rädda sina liv.

Det är uppenbart att Vatikanens ställningstagande är fattat helt utan hänsyn till assyriers framtid i Irak. Vatikanen söker splittra den enighet som uppkommit mellan olika kyrkor i Irak. Vatikanen har tidigare, genom Påvens berömda klavertramp år 2006 om Islam, försatt de kristna assyrierna i en mycket farlig situation. Kyrkor runt om i Mellanöstern stacks i brand och kristna assyrier mördades som en direkt konsekvens av Påvens klumpiga uttalande.

Mot bakgrund av ovannämnda och Vatikanens uppenbara illojalitet med sina kristna assyriska/syrianska trosfränder undrar vän av ordningen hur det kommer sig att Vatikanen ser sig som en rättmätig representant för kristna assyrier i Irak?

Vem har utsett Vatikanen – som bevisligen är illojal och bekämpar den assyriska/syrianska Nationen – att representera assyrier?

Vatikanen har endast en målsättning med sin farliga och dödliga politik; att öka sitt territorium och sprida sin tolkning av kristendomen, detta oavsett om ett helt folk förintas och försvinner från historien!

Nedan redogörs för ett fåtal faktorer till Vatikanens svekfulla motstånd till en autonomi för assyrier.

1) Skulle en autonomi upprättas skulle detta i förlängningen innebära att assyrier mer skulle identifiera sig med sin etniska tillhörighet än sin religiösa tillhörighet. Detta skulle försvaga kyrkans makt över assyrier. Att detta svekfulla ställningstagande kan utrota assyrier verkar inte på något sätt påverka Vatikanens maktlystna ambitioner.

Vatikanens ambition är att assyrier inte skall identifiera sig med sin etniska tillhörighet. Det går stick i stäv med Vatikanens ambitioner att sprida kristendomen i världen.

2) Utvecklingen av nationalstaten medför att Vatikanen förlorar terräng i västvärlden. Detta har medfört att få västerlänningarna är troende vilket skapar ett problem för Vatikanen. För att fylla upp antal troende kastar Vatikanen sina giriga blickar över andra delar av världen för att skaffa sig nya undersåtar. Den kaotiska situationen i Irak gör assyrier till ett lätt byte. Vatikanen söker få assyriska/syrianska flyktingar att konvertera från Ortodoxin till Katolicismen. Vatikanen använder sig bl. a. av vissa utvalda biskopar såsom den katolske biskopen Luis Sako i Karkuk som är en ivrig motståndare till autonomin.

3) I marken under Ninveh slätten finns stora och outnyttjade oljekällor. Dessa naturtillgångar tillhör den assyriska/syrianska Nationen. Skulle assyrier utvinna dessa naturtillgångar skulle den politiska makten och den etniska medvetenheten stärkas bland assyrier. Detta skulle med automatik försvaga kyrkans makt över assyrier.

4) Det finns även andra som vill åt oljekällorna och förhindra en assyrisk/syriansk autonomi. Kurderna i norra Irak vill – genom svekfulla assyrier som tagit anställning hos dem – komma över dessa oljekällor. Tillsammans med Vatikanen söker man förhindra att en autonomi upprättas.

5) Vatikanen påstår att assyrier i Irak inte vill ha en autonomi. Enligt Vatikanens källor vill assyrier inte flytta. Till förtydligande så har Vatikanens representanter ingen uppfattning om det svåra liv som de kristna assyrierna/syrianer lever under i Irak. Det är lätt att befinna sig i Rom, med all tänkbar lyx och service, samtidigt som de leker med människors öden och liv. Denna lyx har medfört att skandaler, av alla möjliga slag, duggat tätt ibland Vatikanens kardinaler och präster på senare tid.

När en hel Nation står på randen till utrotning gör sig Vatikanen till ett åtlöje. De avslöjar sin makthunger och sin längtan efter världsliga ting såsom makt och rikedomar.

Vatikanens grundkälla borde vara Bibeln. Budskapet i Bibeln är riktade till de utsatta, de fattiga, de svaga och de som förtrycks genom orättvisor. Guds vilja är att skapa rättvisa på jorden och ta hand om de förtryckta.

Var i Vatikanens handlande finns Bibelns budskap om rättvisa och kristlig broderskap?

Vari ligger det orättvisa i att assyrier – likt alla andra folkgrupper – skall få en egen fristad där de kan känna värdighet och mänsklighet?

Vatikanen försöker på ett billigt sätt sko sig på assyrier i infernots Irak. För assyrier i Irak och exilgrupperna utanför landet handlar det om överlevnad. För Vatikanen handlar det om att öka sin makt. Det verkar inte finnas några gränser för vad Vatikanen kan tänkas göra för att utvidga sitt territorium, även om det sker på bekostnad av att en hel Nation förintas.

Hellre lever assyrier i ett ”assyriskt ghetto” på Ninveh slätten än att bli slaktade på Bagdads gator.

 

Dikran Ego
Journalist

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv